Наказателноправна защита на културното наследство в Република България – Красимир Манов

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България

Книгата "Наказателноправна защита на културното наследство в Република България" съдържа първото цялостно монографично изследване на проблемите на наказателноправната защита на културното наследство в нашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научни изследвания у нас.

Изясняват се основните понятия в областта на културното наследство, проследява се установяването и развитието на правната уредба на опазването на културното наследство, като се прави и кратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.

Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправната защита на културното наследство по действащото българско наказателно право. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани с културното наследство, правнотехническите аспекти на наказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености (обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна и наказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване на видовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхната система.

Анализирани са в подробности отделните видове престъпления против опазване на културното наследство съобразно приетата система на тези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направените наблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.

Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Автор: Красимир Манов Брой страници: 248
Категория: Правна литература; История и археология Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Сиби Баркод: 9789547309401
Дата на издаване: 03.09.2015 ISBN: 9789547309401