Мостове към консенсуса – Минка Златева


Защо един от бащите на връзките с обществеността – Едуард Бернайс предпочита вместо "пресагент" да се нарича "съветник по пъблик рилейшънс" (PR)? Защо динамичното напрежение е залегнало трайно във взаимоотношенията между журналистите и PR специалистите, макар в ерата на Интернет и в конкурентната битка за вниманието на публиките дейността на едните да не може вече да съществува без дейността на другите? Как и с какви темпорални особености в нормални и в кризисни ситуации се осъществява конструирането на социалната реалност от журналистите в медиите и от експертите по връзки с обществеността? Монографията на доц. д-р Минка Златева "Мостове към консенсуса" се стреми да даде отговор на тези актуални въпроси чрез цялостен и критичен анализ на теориите и моделите, съществуващи в този дял на публичната комуникация. Авторката изхожда от разликите във функциите и на двете дейности и чрез конкретни случаи от практиката (case studies) в три проблемни области – информация, икономика и политика – характеризира конфликтните зони помежду им и различията в начина , по който журналистите и PR специалистите съграждат мостове към обществения консенсус.
Автор Минка Златева
Издателство Климент Охридски
Година на издаване 2008
Страници 264