Морско право – Рене Родиер


По своя жанр, съдържание и предназначение разглежданата книга би могла да се окачестви като учебно помагало в популярен стил, което представлява синтезирано изложение на десетото издание на курса по морско частно право на Родиер и Понтавис 1986 г.
В първата част на разглежданото учебно помагало се излагат характерните особености и развитието на традиционното морско частно право, като се започне от древните източници на вавилонското, египетското, гръцкото и римското право, за да се стигне до обичайното морско право от XIII до XVIII в., въплътено в множество сборници от морски обичаи, решения и нормативни актове, отнасящи се до търговското мореплаване, морската търговия, морските превози, застраховки, режима на пристанищата, морско убежище, статута на морските кораби и международни конвенции относно различни морски дейности. В тази част се разглеждат проблемите, свързани със статута на морските пространства, правната характеристика на търговските кораби, включително националност на кораба, корабната регистрация и правата и задълженията на държавата на флага на кораба. Правният режим на кораба, включително покупко-продажба, наемане и други правни действия, чиито предмет е корабът, се уреждат от основни принципи и норми на вещното право, приспособени към особеностите на кораба. Важно място е отделено на безопасността на корабоплаването, отговорност на превозвача и на собствениците на кораби, общата авария, като типична институция
на морското право, морските кредити и застраховки, и други правни актове.
Втората част, която обхваща три глави, е посветена на актуалните проблеми на морското право, определящи правното понятие за търговски кораб, взаимоотношението между корабът и морето и по-специално – правата и задълженията на държавите в различните морски пространства – от вътрешните и пристанищни води, териториалното море, проливите и каналите, използвани за корабоплаване, установени в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. и специализирани многостранни договори, приети под егидата на Международната морска организация относно режима на изключителните икономически зони от 200 морски мили, континенталния шелф, риболова, експлоатацията на морските ресурси и опазването на морската среда от замърсяване. Проблемите на сблъсквания между кораби и други морски бедствия, оказването на помощ и спасяване на човешки живот на море, се изтъкват като характерни елементи на съвременното морско право. В тази връзка се отделя специално внимание на експлоатацията на кораба в глава II, в която се разглеждат въпросите относно построяването и техническото оборудване на кораба, ремонтни и свързаните с тях дейности.
Третата част е посветена на управлението, стопанисването и правната уредба на морските Дейности и техните перспективи. Една от най-новите морски дейности се изразява в изследване, проучване и експлоатация на минералните и енергийни източници на морското дъно и неговите недра отвъд националната юрисдикция на морските държави, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. В тази част относно перспективите на използването на морските пространства и техните ресурси, се подчертава необходимостта от предотвратяване на тенденцията към омаловажаване или пренебрегване на правата и свободите на морето, устойчивото използване на природните ресурси на морската среда и утвърждаване на международния правен ред в моретата и океаните.
Появата на тази книга несъмнено ще предизвика повишен интерес към актуалните проблеми на морското право. Тя може да послужи като стимул за системното разширяване на издателската дейност в тази област. Подобни усилия обаче трябва да бъдат насочени не само към популярни издания от рода на настоящата книга, а също така към по значителни по обем и предметен обхват трудове в областта на морското право. Аз съм уверен, че специалистите в областта на морското право, студентите и практикуващите юристи всеки един според своите интелектуални и професионални интереси, ще оценят достойнствата и ползата от подобни издания.

Автор Рене Родиер
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540728056
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 168