Металогения на Източните Родопи – Владимир Георгиев

Металогения на Източните Родопи

В монографията се разглежда позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в алпийския ороген на Балканския полуостров, като са отделени металогенните епохи, промишлено-генетичните типове полезни изкопаеми и е направено райониране на Моравско-Родопската металогенна зона. Описани са геоложкият строеж, тектониката и магматизмът на Източните Родопи. По-подробно е характеризиран късноалпийският магматизъм предвид важната му роля за металогенията на района. Въведени са нови литостратиграфски единици за късноекстензионния магматизъм. Проследяват се рудните подрайони, отделните полета в тях, както и някои специфични находища и проявления. Обект на изследване са металните и неметалните полезни изкопаеми. Изяснена е привързаността на Au-Pb-Zn рудни полета към най-големите вулкански постойки в пониженията. Направен е преглед на късноалпийската тектонска, магмена и металогенна еволюция на Източните Родопи. Съставен е геолого-генетичен модел на късноекстензионния магматизъм и свързаната с него металогения и са разгледани общите закономерности в разпределението на полезните изкопаеми.

Автор: Владимир Георгиев Брой страници: 262
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225392
Дата на издаване: 12.12.2012 ISBN: 9789543225392