Местните имена в Поповско –

Местните имена в Поповско

В тази книга е събран и научно интерпретиран богат исторически, археологически, краеведски, етнографски, фолклорен, езиков и топонимичен материал от бившата Поповска околия, която се намира в Североизточна България. Ономастичният материал е подложен на всестранен топонимичен анализ (фонетичен, морфологичен, словообразувателен, семантичен и етимологичен). Основна част в труда заема Речникът на топонимите в Поповско, който съдържа пълни данни за пространствената и географската характеристика на обектите. В него е дадено научно обяснение за произхода на всеки един топоним. В труда са направени важни изводи за етногенезиса на населението в Поповско. Топонимията на този богат в историческо, археологическо, езиково, етнографско и демографско отношение район свидетелства за древно славянобългарско население, както и за прабългарски и печенежко-кумански суперстрат в него.

Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Тегло: 0.980 кг.
Баркод: 9789543221059
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789543221059
Брой страници: 696