Математика за икономисти – Митко Димитров

Математика за икономисти

В книгата са разгледани някои раздели от математиката, които по мнение на авторите, са необходими за изграждането на съвременните специалисти по икономика. Естествено възниква въпросът дали дали икономическата наука в бъдеще може да стане точна наука, която ще дава точни прогнози и безупречни доказателства. Очевидно отговорът на този въпрос е свързан с възможността за приложение на математиката в икономиката. Без дълбоки познания по математика е невъзможно да се прочетат, осмислят и прилагат работите на Леонтиев, Ероу, Саймън, Солоу, Самюелсон и много други носители на Нобелова награда за икономика.
Материалът е изложен в единадесет глави, като в първите пет глави се предлагат някои резултати в областта на числата и пространствата, векторната алгебра на крайномерните пространства, аналитичната геометрия, матриците и действията с тях и евклидовите пространства. От шеста до девета глава са представени резултати от математическия анализ на една променлива. Десета глава е посветена на функциите на няколко променливи, а в единадесета глава са разгледани някой аспекти на интегралното смятане.
Авторите възнамеряват във втора част да разгледат елементи на диференциалните уравнения, теорията на вероятностите и математическата статистика, а така също и някой приложения във финансовата математика, теорията на риска, управлението на капитала и изследването на операциите.
Сбито съдържание:
– Числа и пространства
– Векторна алгебра на крайномерните пространства
– Аналитична геометрия
– Матрици и действия с тях
– Евклидови пространства
– Числови множества и редици
– Диференциално смятане на функциите на една реална променлива
– Теореми за средните стойности на диференциалното смятане. Основни теореми за функции, диференцируеми в интервал. Приложения
– Изследване на функция на една променлива
– Функция на няколко променливи
– Интегрално смятане

Автор: Митко Димитров Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 250
Език: Български Тегло: 0.700 кг.
Баркод: 9789546443878 ISBN: 9789546443878