Корпорацията в пазарния свят и корпоратизацията в България – Евгени Пеев

Корпорацията в пазарния свят и корпоратизацията в България

В книгата се представя първото системно изследване от български автор на феномена на разделяне на собственост от контрол (separation of ownership and control). Теоретично са изследвани корпорацията в развитата пазарна икономика (по-специално в САЩ и Великобритания) и едноличното търговско дружество в България през 1990 – 1994 г. Проучени са структурата на собственическите права и нейните противоречия, мотивацията на икономическите агенти, управленските структури за дисциплиниране на мениджърите към ефективно поведение, типовете за корпоративен контрол и тяхното влияние върху икономическите резултати на фирмите. Обект на емпирични изследвания са едноличните търговски дружества в българската индустрия. Използвани са подходите на теорията за собственическите права, мениджърските теории за фирмата, теорията за представителството, литературата за разделяне на собственост от контрол, а при емпиричните изследвания – изследване на случаи и анкетно проучване. Основните резултати от анализа са системната характеристика на феномена на разделяне на собственост от контрол в корпорацията в развитата пазарна икономика и характеристиките на структурата на собственически права, мениджърската мотивация, управленските структури и тяхното влияние, както и типологии на трансформацията на контрола, на мениджърското поведение и на стратегиите в едноличното дружество в България. Целта на книгата е да се подпомогне по-доброто разбиране (а оттук и решаване) на потенциалните конфликти на интереси между мениджъри, дребни и едри акционери в дружествата в България. Книгата е предназначена за изследователи, докторанти, преподаватели, студенти, акционери – физически лица, мениджъри в институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и други, висшестоящи мениджъри в акционерните дружества, както и за държавни служители, работещи в областта на следприватизационния контрол, регулирането на корпоративното управление и индустриалната политика.

Автор: Евгени Пеев Брой страници: 168
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544307923
Дата на издаване: 2002 г. ISBN: 9544307923