Когнитивна психология – Парадигма Леон Леви

Синтетична проекция на понятийната логика на академичен курс по психология на познавателните процеси.

Работата на проф. Леви се отнася до психологически анализ на основните когнитивни процеси. Интересното е, че интерпретацията на тяхната същност е изпълнена в рамката на естествено научния материализъм и неговата гносеологическа редукция в лицето на теорията на отражението.

Чрез този труд читателят влиза в лабиринта на основните когнитивни процеси, на взаимовръзката между тях и функциите, които изпълнявят както по отношение на познанието на света, така и по отношение на психичните модалности от некогнитивен характер.

Съдържание:

ПРЕДГОВОР
УВОД

 • За наименование на дисциплината: психология на познанието или когнитивна психология?
 • Най-обща характеристика на психологията на познанието1

УСЕЩАНЕ

 • Същност и обща характеристика на усещането
 • Класификация на усещането и характеристика на отделните видове
 • Основни свойства и закономерности на усещането

ВЪЗПРИЯТИЕ

 • Същност и обща характеристика на възприятието
 • Особености на рефлекторния механизъм на възприятието
 • Класификация на възприятията
 • Възприятие за пространство, време и движение
 • Основни свойства на възприятието

ПРЕДСТАВА

 • Обща характеристика и определение
 • Проблемът за общата представа
 • Обща представа и понятие

ПАМЕТ

 • Същност и обща характеристика на паметта
 • Структура на паметовия процес
 • Съхраняване и възпроизвеждане
 • Класификация на паметта и характеристика на отделните видове
 • Качества на паметта и типове памет
 • Феноменална памет
 • Мнемониката – изкуство на паметта

МИСЛЕНЕ

 • Същност и обща характеристика на мисленето
 • Мисленето като предмет на логиката и на психологията
 • Функционална структура на мисленето
 • Класификация на мисленето
 • Конвенционално, дискурсивно и продуктивно мислене
 • Мислене и интелект

ВЪОБРАЖЕНИЕ

 • Същност и обща характеристика на въображението (фантазията)
 • Класификация на въображението и характеристика на различните видове
 • Технология на въображението

ВНИМАНИЕ

 • Същност и обща характеристика
 • Класификация на вниманието
 • Основни свойства на вниманието

ЛИТЕРАТУРА

 • Корица:Мека
 • Брой страници:128
 • Баркод:9543260184
 • ISBN:9543260184
 • Жанрове:Когнитивистика, Психология
 • Тегло:1 kg