Класически и съвременни икономически теории – част 1 – Бойчо Стойчев

Класически и съвременни икономически теории – част 1

В настоящата разработка, осъществената периодизация е реализирана на базата на генезиса на основните категории на икономическата теория и като са отчетени ролята и приносът на отделните автори в нейното развитие. Тя е осъществена с ясното разбиране, че е "необходимо зло".
В сбита форма е направен преглед на икономическата мисъл в ранните робовладелчески общества (Вавилон, древен Египет, древна Индия и древен Китай). Разгледани са и възгледите на мислителите от класическото робовладелческо общество в древна Гърция и древния Рим. Отделено е и място на икономическите възгледи през Средновековието.
Основно вниманието в този труд е съсредоточено върху генезиса, развитието и отмирането на икономическия либерализъм. Направен е опит да се откроят причините, довели до неговото формиране и слизане от сцената на икономическата история. Подчертан е приносът на авторите, анализирали този модел, за развитието на икономическата теория.
За написването на учебника, като основна база са ползвани литературните първоизточници. Ползван е и натрупаният богат опит и потенциал в областта на историята на икономическите учения от български и чужди представители на икономическата научна мисъл…

Автор: Бойчо Стойчев Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 152
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789546808905 ISBN: 9789546808905