Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия. Методика за разработка и оценка – -20%


Инвестиционните проекти представляват пазарно обосновани технико-икономически разработки за купуване и/или създаване на дълготрайни материални активи в средно и дългосрочен план. Инвестиционният риск се определя от способността на фирмените ръководства така да управляват обращаемостта на активите в продължение на определен период от време, че да е възможно да се генерират достатъчни по обем парични потоци, които да обезпечат разчетените приходи, осигуряващи възвръщаемост на инвестиционните разходи и формиране на планираните печалби за инвеститорите.
С настоящата методика се определят условията и специфичните изисквания при разработката и оценката на инвестиционните проекти, предназначени за частично или пълно финансиране от кредитни институции.
Тя е разработена в съответствие с обобщените принципи и критерии на кредитната политика на банковата система.
Заложените в методиката постановки имат общовалиден характер, но се прилагат избирателно в зависимост от класификацията на инвестиционния проект.
Осигуряването и ползването на консултантски услуги при разработката на инвестиционните проекти е не само желателно, но и необходимо. Експертно разработените инвестиционни проекти представляват професионално изградена база данни, даваща възможност на инвеститорите и кредиторите да вземат безпроблемно и бързо съответните решения.
Автор Йордан Йорданов
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546493279
Година на издаване 2000
Корица Меки корици
Страници 76
Формат 21/14
Език Български