Интернационализация на висшето образование в Европа – Елена Благоева-Хазърбасанова

Интернационализация на висшето образование в Европа

Границите не бива да бъдат пречка за образованието, а още по-малко за знанието. По тази причина интернационализацията става все по-съществен елемент от политиката на висшето образование, необходим за оцеляването и усъвършенстването на европейските университети. Това изследване защитава тезата, че успешният Университет на бъдещето има като своя характеристика висока степен на интернационализация. Интернационализацията не е самостоятелна инициатива, а атмосфера на Европейското пространство за висше образование. Интегрираната стратегия за интернационализация е предпоставка за преосмисляне и преструктуриране на международното портфолио на всеки университет. Внедряването на международно измерение в дейността на университета повишава неговата привлекателност и конкурентноспособност, като обогатява академичната мисия, разширява международното сътрудничество и в крайна сметка води до по-високо качество на образованието, изследванията и услугите.

Елена Благоева-ХазърбасаноВа е доктор по културология. Специализирала е европейска интеграция в Европейския колеж (Брюж) и международни връзки в Институт "Отворено общество" (Будапеща). Научните ѝ интереси и изследвания са в областта на политиките на ЕС в сферите на образованието и културата. Работила е като експерт и консултант по проекти към програма ФАР за Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Експерт-оценител е към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА, Брюксел). Има широка експертиза в управлението на международни проекти и интернационализация на висшето образование. От 2012 г. е преподавател в департамент "Публична администрация" на НБУ, където води курсове в програмите "Администрация и управление", "Артмениджмънт", "Управление на проекти" и др.

Автор: Елена Благоева-Хазърбасанова Категория: Висше образование
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 160
Език: Български Тегло: 0.180 кг.
Баркод: 97895453579554 ISBN: 97895453579554