Химия на елементите и техните съединения – Елена Киркова"Химия на елементите и техните съединения" е основен курс, в който се изучават свойствата на всички неорганични прости и сложни вещества – от водорода до трансурановите елементи. Материалът е разгледан на основата на химичната термодинамика и квантовомеханичната теория за строежа на веществата. Използвани са и няколко концепции – прости и достъпни, но строго следват основните закони на квантовата химия.
Учебникът има за цел не само да даде необходимите знания на студентите, но ида формира у тях научно-творческо мислене за анализиране на усвоените знания, за което спомага стройното изложение на основата на периодичната система на Менделеев. Обърнато е внимание на дискусионните, все още нерешени химични и екологични проблеми, все още нерешени химични и екологични проблеми, на биологичното значение и токсичното действие на някои елементи. Отразени са приложните аспекти на неорганичната химия, включително за новите отрасли на техниката.
Автор Елена Киркова
Издателство Климент Охридски
ISBN 9789540725000
Година на издаване 2007
Страници 692