Геоикономика – Колектив

Геоикономика

Първи раздел на книгата обхваща същността и съдържанието на общественото разделение на труда. Посочени са положителните и отрицателните страни на ученията, обосноваващи развитието и териториалното разположение на производителните сили в Германия, САЩ, Франция, Холандия и др. Анализирана е ролята на природно-географските, социално-икономическите, демографските, технико-технологичните, историческите и екологичните фактори за териториалното разположение на отраслите на материалното и нематериалното производство.

Втори раздел се отнася до човешките ресурси в света, нарастването на броя на населението на планетата и основните демографски структури.

Трети раздел третира проблемите на природните ресурси. Обърнато е по-голямо внимание на енергийните, минерално-суровинните, водните, поземлените и биоресурсите на света и на ролята им за решаването на глобалните проблеми на човечеството.

Четвърти раздел се отнася до отрасловата и териториалната структура на промишлеността при отчитане на технологичните им особености.

Пети раздел разглежда проблемите на отрасловата и териториалната структура на селското стопанство. Отделено е специално внимание на ролята на селското стопанство в решаването на продоволствения проблем на човечеството.

Шести раздел се отнася до тенденциите на развитие на отделните видове транспорт и на съобщенията, като е отделено по-голямо внимание на жп и автомобилния транспорт.

Седми раздел разглежда икономическите връзки и тяхното географско разпространение.

Осми раздел осветлява проблемите, свързани с тенденциите в развитието на международния туризъм. Отчетена е ролята на стопанския туризъм за осъществяване на контакти между хората и за реализиране на приходи за населението.

Девети раздел се отнася до ролята на непроизводствената и на обслужващата сфера за повишаване на стандарта на живот на населението, както и значението им за решаване на проблемите на отраслите на производствената сфера.

Десети раздел отразява вижданията на авторите за насоките на развитие на света в бъдеще – през ХХІ в.

Единадесети раздел обхваща основните тенденции на интеграционните процеси в Европа, Северна Америка, Източна и Югоизточна Азия. Този раздел има изключителен характер.

В учебника има табличен материал, отразямащ производството на основните изделия на промишлеността и селското стопанство, както и тенденциите в развитието на транспорта и съобщенията, международния туризъм и т.н.

Автор: Колектив Брой страници: 275
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.630 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544948245
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789544948245