Футбол – Валери Цветков, Васил Жечев, Симеон Стоянов

Футбол

чебникът по футбол разкрива същностните моменти на разглежданите проблеми, съобразно съвременните постижения в научно-теоретичен и практически аспект на съответните направления на футболната игра. В изложението на материала е спазена логическа последователност както вътре в разгледаните глави и раздели, така и между тях, което допринася за по-доброто възприемане и осмисляне.

Всички проблеми са разгледани с оглед тяхното практико-методическо приложение, което повишава възможността за ефективно възприемане на знанията, тяхното осъзнаване и последваща реализация в практическата дейност.

Заложеното в човека природно начало, като разумно и емоционално същество, се проявява в неговия естествен стремеж към усвояване на нови знания и усъвършенстване. Но за достигането до върховете на дадена област са задължителни три условия:

1. Наличие на перспектива за пълноценна и заслужена реализация – основен мотив за развитието на личността.

2. Конкретно набелязани цели, които се постигат чрез преодоляването на редица препятствия и трудности.

3. Общественополезен характер на постигнатите цели – постигнатото да ползва не само потребностите и интересите на отделната личност.

Автор: Валери Цветков; Васил Жечев; Симеон Стоянов Брой страници: 314
Категория: Спорт, хранене и здраве; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски" Баркод: 9789546808721
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546808721