Формиращият се нов икономически дискурс – Веселина Атанасова

Формиращият се нов икономически дискурс

Сред икономистите, най-вече в САЩ, се води активна дискусия. Изразяват се противоположни възгледи: едни застъпват становище за началона нова криза в западната икономическа наука, други – становище за поредната иновационна форма на нейното развитие. Общото за тези възгледи е признанието, че пред икономическата наука има открити проблеми.Те засягат в голяма степен неокласическият мейнстрийм икономикс, неговото вътрешно състояние, взаимоотношенията с хетеродоксалните икономически школи и други сфери на знанието.В тази област на научното познание се включат и български икономисти.

Дисертацията на В. Атанасова привлича вниманието с нейната навременност; сложността на проблемите; теоретико-методологичната имопределеност. Авторката се ангажира с нелекаизследователска задача, но нейното изпълнение й предоставя възможност да изяви качества на изследовател.Изследването обхваща значителен времеви хоризонт – периода от началото на 20-те години на миналото столетие до текущото десетилетие на ХХІ век, в пределите на който могат да бъдат откроени определени тенденции. Докторантката се е запознала с множество литературни източници, отсяла е главното, същественото. Тя насочва изследването върху:

Първо, общата икономическа теория (икономикс) е пред необходимостта за осмисляне на нейното сегашно състояние и определяне на вектора на развитието й.

Второ, разглеждане на съвременния икономикс в по-широки граници, като обединение на господстващия и хетеродоксалния икономикс с възможности за усилване взаимното влияние на техните методологични и теоретични постижения.

Трето, съотнасянето на мейнстрийм икономикса с историкоикономическото знание, респективно с историята на икономическата мисъл.

Четвърто, икономическият дискурс е процес с възгледи „за“ и „против“ статуквото в съвременния икономикс, търсене на изход от неокласическата хомогенизация на икономикса и неговата формалистка хомогенизация.

Пето, осъзнат по Шумпетер, икономическия дискурс е развиващ се във времето процес на творческо начинание и разрушаване с ефект обновяване и изграждане на ново теоретично знание.

Този род проблеми неявно са вплетени в лаконично представената дисертационна теза: „че все повече са налице условия и предпоставки за една своеобразна ревизия на заеманото от съвременния теоретичен икономикс доминиращо положение“, която се асоциира за проява на нов икономически дискурс. Веселина Атанасова придава определена целенасоченост на възприетата теза – доколко в този дискурс участва и трябва ли да участва историко-икономическото знание. Такъв аспект на тезата се разглежда откъм различни нюанси в четирите глави на дисертационниятруд.

Автор: Веселина Атанасова Брой страници: 354
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.875 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443649
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443649