Финансовите посредници на българския пазар – състояние, проблеми и перспективи – Иванка Крайнинска

Финансовите посредници на българския пазар – състояние, проблеми и перспективи

В монографията се изследва дейността на българските финансови посредници в банковия и небанковия финансов сектор и се разкриват перспективите за тяхното развитие. Проследяват се промените и тенденциите в съвременното развитие на финансовото посредничество и техните движещи сили в глобален мащаб. Прави се анализ и оценка, идентифицират се тенденциите и промените както на финансовата инфраструктура на посредничеството, така и на функционирането на финансовите посредници у нас. Извеждат се бъдещите очаквания за силно променяща се и усложняваща се макросреда, която ще се формира под въздействието на фактори от глобален, регионален и локален характер и нейното влияние върху финансовото посредничество у нас. Очертават се перспективите и насоките за развитието на финансовите посредници в средносрочен хоризонт както като цяло, така и по видове.

Автор: Иванка Крайнинска Брой страници: 154
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.160 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543223961
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789543223961