Феноменът „Футболно хулиганство” – Камен Пенков, Христо ИвановТемата за футболното хулиганство в последното десетилетие придоби голяма обществена популярност както в Европа, тка и в Република България. Като социално явление, обусловено от различни обективни и субективни фактори, колективното насилие по време на спортни прояви се възприема от обществото като особено застрашително.
Хипотезата ни е, че футболното хулиганство, изглежда, не е непременно осъществено насилие, колкото потенциална заплаха, която може да бъде предотвратена чрез разработването на концепцията за противодействие на футболното хулиганство. Изяснените и анализирани проблеми в монографичното изследване, очертаващи феномена "футболно хулиганство", предполагат една нова форма на проява на насилие и агресия, която е вследствие натрупаната енергия в младите хора. Обществото е задължено да са изправи ясно и конкретно срещу този феномен.
Противодействието на феномена "футболно хулиганство" от страна на обществото оказва огромно влияние за опазване на обществения ред и предполага прилагането на системен подход към решаването му. Този подход се изразява в изграждането на единна институционална концепция, включваща изследване на проблема, посочване на причините и условията, които го пораждат, и насоки за реализиране на държавната политика с цел профилактика на проявените му форми. За ефективната обща и индивидуална превенция е необходимо и участието на всички страни, имащи отношение към футболното хулиганство.
Зам.-министър Камен Пенков Пенков е роден през 1953 г. Доктор на икономическите науки – организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност). От 1976 до 1990 г. е работил в системата на МВР. От 1990 до 2005 г. работи в областта на обществената сигурност и охрана. От 2005 г. е заместник-министър на вътрешните работи. От 2005 г. е избран за действителен член на Руската академия за безопасност, отбрана и обществен ред. От 2006 г. е член на Световната академия на науките по комплексна безопасност. Женен, с четири деца. Доц. д-р ик.н. Христо Иванов е роден през 1953 г. в гр. Койнаре, обл. Плевенска. През 1975 г. завършва ПЖИ и служи в Министерството на транспорта. През 1982 г. завършва Висшата специална школа на МВР. През 1989 г. завършва специалност "Право". Защитава дисертация през 1988 г. През 2002 г. защитава докторат. Автор е на редица публикации в областта на административното, полицейското право и опазване на обществения ред. Женен, с две деца.
Автор Камен Пенков, Христо Иванов
Издателство Албатрос
ISBN 9789547510760
Година на издаване 2008
Страници 148