Фауна на България, том 30, част ІІІ – Божидар Иванов

Фауна на България, том 30, част ІІІ

Разредът Passeriformes е най-богатият на видове и включва повече от половината птици на света, заселващи всички местообитания по Земното кълбо. Съставляват най-големият брой видове от орнитофауната. Това са най-често срещаните птици както по брой видове, така и по численост на индивидите. Те са и най-лесни за наблюдение. Поради това и интересът към тях е най-голям. След излизането на първите два тома за птиците през 1990 и 1997 г. напълно естествено е томът с видовете от разред Врабчоподобни да се очаква с голям интерес както от специалистите, така и от многобройните любители. В излезлите досега два тома за птиците (т. 20 и 26) от многотомната поредица „Фауна на България“ систематичното подреждане на таксоните във всички рангове бе извършено по H o w a r d, M o o r e (1980). През последните години се утвърди системата, предложена от V o o u s (1977a). Интензивните изследвания с метода на ДНК хибридизацията хвърлиха нова светлина върху родствените връзки между отделните таксони (групи) както в рамките на разреда, така и в отделните семейства. Това наложи редица размествания и прегрупирания, както и промяна в ранговете на отделни таксони. Редица подвидове бяха издигнати на ниво вид. В този том е прието подреждането по V o o u s (1977a), като в някои случаи са направени корекции съобразно общоприетите и вече утвърдени нови промени в ранговете на отделните таксони. Тук се предлагат подвидовото подразделение на отделните видове и разпространението им в рамките на ареала на вида, възприети в многотомната монография Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. 5-9, Oxford University Press. По отношение на българските имена са следвани препоръките на Българския национален комитет по редките видове птици (BUNARCO, 2009).

Автор: Божидар Иванов Брой страници: 412
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.130 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543224708
Дата на издаване: 31.01.2012 ISBN: 9789543224708