Електричество, магнетизъм, оптика – първото велико обединение – Иван Лалов


Книгата съдържа изложение на два основни раздела от университетския курс по обща физика — електромагнитни явления и оптика. Първоначално развивани като три самостоятелни клона на физиката – електричество, магнетизъм и оптика, те са обект на обединение в единна научна система. В изданието се разглеждат явленията и физичните идеи, които позволяват да се проследи развитието на физиката в последните две столетия, довело до разбиране на заобикалящия ни свят и до приложения на електричеството, магнетизма и светлината, променили бита и живота.

Иван Лалов (1938), доктор на физическите науки, преподавател във физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (от 1961), професор по физика на електромагнитните явления (от 1991), декан на физическия факултет (1991-1993), ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1993-1999).
Основните му научни интереси са в областта на теоретичните изследвания по спектроскопия на кондензирани среди, включително оптична активност. Чете лекции по основните курсове: електричество и магнетизъм, оптика, физика на твърдото тяло, физика на кондензираната материя. Автор е на над 80 научни труда, на учебници по физика за ученици и студенти и на обзорни доклади и лекции по физика. Председател е на Съюза на физиците в България (1992-2001).
Автор Иван Лалов
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9540720877
Корица Твърда
Страници 452