Екологичен мониторинг – Ботьо Захариев

Този учебник е посветен на наблюдението, анализа и прогнозите за опазване на екосистемите от деградация и възстановяване на околната среда.

Разгледани са проблемите, свързани с компонентите на средата (вода, въздух, почви, гори, защитени природни обекти и управление на отпадъците). Отделено е място на дистанционните методи за наблюдение и изследване на околната среда. Анализирани са функциите и задачите пред Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг за ограничаване на вредните въздействия. Включена е специализирана информация по опазване на околната среда и реда за ползването й от граждани, неправителствени организации и държавни и общински органи.

С практическа насоченост са разгледани структурата и характерът на Годишния доклад за околната среда и Доклада по оценка на въздействието върху околната среда.

♦ ♦ ♦

Д-р Ботьо Захаринов е доцент по екология и екологичен мониторинг в Нов български университет. Автор е на 3 монографии и над 50 публикации в България и чужбина върху проблеми по опазването на околната среда, както и на „Специализиран терминологичен справочник по екология“ и редица електронни учебни помагала. Доц. Захаринов е ръководител на научноизследователски колективи по проекти в областта на приложението на биомасата като енергиен източник. Работил е като експерт към Постоянната комисия по околна среда и като заместник-министър в Министерството на околната среда и водите. За постиженията му в областта на развитието на екологичния мониторинг през 2002 г. Балканската академия на науките, новата култура и устойчивото развитие му присъжда званието Doctor Honoris Causa.

Д-р Янчо Найденов е доцент по лесознание от 1985 г., хоноруван доцент по екология във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов и по горски екосистеми в НБУ. Чел е лекции и има издадени учебници по Екология, Горски екосистеми, Екологични рискове и екомониторинг, Екологична сигурност, Екополитики и устойчиво развитие и други. Той е един от основоположниците на екологизацията на лесозащитата в България и директор на Лесозащитната станция (София). Член е на редколегията на сп. „Balkan Ecology“и експерт по ОВОС – растителен и животински свят.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:296
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789545358616
  • ISBN:9789545358616
  • Жанрове:Биология и еволюция, Екология
  • Тегло:1 kg