Държавата и икономиката в България между две световни войни 1919-1939 г. – Марко Димитров

Държавата и икономиката в България между две световни войни 1919-1939 г.

Основният обект на това изследване е ролята на държавата в икономическото развитие на България в периода между двете световни войни. Това е времето на политически противопоставяния, съпътствани със значителни икономически трудности и сложни външнополитически отношения. Същевременно България се преближава най-много до общоевропейските ценности с модерно за времето си общество от западноевропейски тип.
Книгата е разделена на шест глави, в които са представени авторовите виждания и оценки за развитието на основните сектори на националната икономика и държавната политикав тях. Използва се проблемно -хронологически подход при конструиране на изложението, защото според нас той дава по-ясна картина на развитието на българското стопанство през периода в контекста на отношението "държава-икономика". При чисто хронологически подход на преден план излизат действията на държавата в стопанската сфера и се дава приоритет на стопанската политика на отделните правителства. От друга страна, периодът е много кратък и при използването на хронологическия метод трудно могат да се открият особеностите в развитието на стопанството, така че да се изтъкне връзката между тях и държавната интервенция в икономиката.
Допълнително е включена библиография, в която са посочени всички използвани източници – архивни документи, побликувани документи от епохата, официални държавни източници, периодични издания, издания на стопанските организации и историографска справка. В края са приложени статистически таблици с информация за развитието на основните сектори на икономиката през периода. В някои от тези таблици липсват данни за отделни години, но това се оказа трудно преодолим проблем, защото статистиката е пръсната по различни източници и често непълна, особено за времето от 1918 до 1924 г.

Автор: Марко Димитров Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2014 г. Брой страници: 283
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789546445438 ISBN: 9789546445438