Брачният договор. Второ преработено и допълнено издание – -20%

Въвеждането на брачният договор е важна стъпка в развитието на българското семейно право.За първи път със Семейния кодекс влязъл в сила на 01.10.2009 г.,имуществените отношения между съпрузите са уредени по начин,който придава правно значение на избора и волята на страните. Новият СК урежда три режима на имуществени отношения, между които страните могат да избират – режим на разделност, на общност и за първи път институтът на брачен договор. Либерализацията на уредбата се допълва

съществено и от това, че изборът на имуществен режим не е еднократен – съпрузите могат да правят промяна по време на брака. Наред с това, всички нови възможности са достъпни и за съпрузи по заварени бракове.

Съдържание :

Глава първа. Режим на имуществени

отношения между съпрузите

Глава втора. Понятие и сключване на брачен договор

Глава трета. Съдържание на брачния

договор

Глава четвърта. Изпълнение на брачния

договор

Глава пета. Прекратяване, разваляне и недействителност на брачния договор

Глава шеста. Правно значение на вписването в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Семеен кодекс (извлечение)

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Автор Анна Станева
Издателство СИЕЛА
ISBN 978954808763
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 156