Българските икономисти за Голямата депресия – Николай Неновски

Българските икономисти за Голямата депресия

Монографията е изградена от две части: в първата са представени основните теоретични направления, които са следвани от българските икономисти, както и еволюцията на икономическата мисъл в България, как българската научна общонст интерпретира Голямата депресия, в какви теоретични модели ръзсъждават българските икономисти. Акцентира се върху специфичната българска интерпретация и приноса на българската икономическа наука. Източниците на интелектуални и теоретични концепции, които формират теоретичния багаж на българските икономисти, какви са школите, които влияят върху тях и по какъв начин. Втората част представя икономическата и социалната реалност, както и проблемите на българската икономика от този период. Конкретните практически решения и модели, които предлагат българските икономисти за излизане от кризата. Теоретични дебати, изследвания и стопанска политика, препоръчвана от тях. Цялото изследване дава информация и идеи за това как се формира икономическото знание в България като цяло и в развиващите се, периферни за водещата икономическа теория страни.
Николай Неновски е доктор на икономическите науки, професор в катедра "Финанси" на УНСС, преподавател в Университета " Жул Верн" в Амиен, Франция. Специалист в областта на теорията и историята на парите, международните финанси и историята на паричните теории и кризите. В периода 1996 – 2008 г. работи в Изследователския отдел на Българската народна банка, а от 2002 до 2008 г. е член на нейния Управителен съвет. Сред основните му книги на български език са "Търсенето на пари в трансформиращата се икономика", "Свободните пари" и "Паричният ред. Критиката на теорията на парите".
Румен Андреев е главен асистент в катедра "Политическа икономия" на УНСС. Преподава дисциплините " История на икономическите теории", "Съвременни икономически теории и политики", "Сравнителна икономическа теория". Придобива научна степен "доктор по икономика" с дисертация върху теорията на Лудвиг Мизес за измененията на покупателната способност на парите и тяхното влияние върху икономическия цикъл. Научните му интереси са в областта на икономическия либерализъм, хетеродоксалните икономически теории, историята на българската икономическа мисъл.

Автор: Николай Неновски Брой страници: 157
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445179
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546445179