Българската двуезична лексикография от Освобождението до края на ХХ век – Сабина Павлова

Българската двуезична лексикография от Освобождението до края на ХХ век

"Българската двуезична лексикография от Освобождението до края на ХХ век" е резултат от дългогодишната работа на авторката като лексикограф в многотомния академичен тълковен "Речник на българския език" и като изследовател на проблемите на семантичната еквивалентност между лексикалните единици в български и други европейски езици, както и от преподавателската й работа на български език за чужденци.
В първата част на книгата е проследен историческият развой на българската двуезична лексикография за повече от 100 години.
Във втората част на книгата е направен преглед на българските теоретични разработки по лексикография, съпоставени и с търсенията на западноевропейските и източноевропейските школи. Предложен е модел (обща рамка) за изграждане на речниковата статия в двуезичен речник.
На жив и разбираем за широкия кръг читатели език, в книгата са поднесени редица любопитни факти от историята, културата, обучението и начина на възприемане на света от българите, изразени чрез речниците, които те са създали за последните стотина години.
Изданието би представлявало интерес за езиковеди, преводачи, студенти и за широк кръг читатели с отношение към българския език, култура и история.

Сабина Павлова е научен сътрудник лексикограф в Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН. Завършила е българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски"(1974). Нааучните й разработки са в областта на семантиката, лексикологията, лексикографията. Съавтор е в многотомния академичен тълковен Речник на българския език и е негов научен секретар от началото на издаването му (1977) до момента. Съавтор е и в Универсален енциклопедичен речник (т.I-II, 1999-2003), Речник на чуждите думи (1996). Редактор лексикограф е на Българско-английски речник в два тома (2004), Унгарско-български разговорник (1994) и Украинско-български разговорник (1994).
Хоноруван преподавател е по езикова култура в Нов български университет от 1995г. Водила е лекционни курсове в същия университет по история на българския книжовен език, граматика и лексика, българско лингвостранознание за българи.
Ръководител и преподавател в програма "Български език и култура за чужденци специалисти българисти, слависти, балканисти" в летен семинар по по ръчка на IREX към БАН(1996-2000).
Член основател е на Българското семиотично дружество(1988), на Българското лексикографско дружество(1996; и негов зам.-председател).Член е на Съюза на преводачите в България(1987), член на EURALEX (Европейска асоциация на лексикографите) и на Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите.

"Тя [книгата] представлява съществен влог не само в областта на лексикографската история, теория и практика в България, но и в лексикографската наука въобще."
Проф. д-р Борис Парашкевов

"Изследването очертава не само историята на една лингвистична дейност за цяло едно столетие, но се вписва в цялостната панорама на Българския двадесети векй като епоха на интензивна научна и културна изява на българската интелигентност и креативност."
Ст.н.с. д-р Мая Божилова

Автор: Сабина Павлова Брой страници: 234
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Емас Баркод: 9789543571956
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789543571956