Българите и Французите/ Les Bulgares et les Francais – Тангра ТанНакРа Общобългарска Фондация

Двуезична книга на български и френски език

СЪДЪРЖАНИЕ/ TABLE DES MATIE`RES

Пролог/ Avant-propos

I. Европа е повече трако-келтска, отколкото ни се струва

I. L`Europe, plus thrace et celte, que nous ne l`imaginons

II. Особености и сходства между съдбата на българите и франките през средновековието

II. Particularite’s et analogies du destin des Bulgares et des Francs au Moyen Age

III. Кои са древните българи?

III. Les Bulgares anciens, qui sont-ils?

IV. Империите на франки и българи – „велики сили" в средновековна Европа

IV. Les empires des Francs et des Bulgares -«grandes puissances» en Europe me’die’vale

V. България и Франция – стожери на европейската християнска цивилизация (ІХ-ХІ в.)

V. La Bulgarie et la France – les piliers de la civilisation chre’tienne europe’enne (IX-XI sie`cle)

VI. Българи и бугри във френските извори

VI. Bulgares et Bougres dans les sources franc,aises

VII. Енциклопедизмът и българите

VII. L`encyclope’disme et les Bulgares

VIII. Франция и Българското възраждане

VIII. La France et la Renaissance bulgare

IX. Освобождението на България 1876-1878

IX. La libe’ration de la Bulgarie 1876-1878

X. Строители на модерна България

X. Les fondateurs de la Bulgarie modem

XI. България, балканските войни и Първата световна война (1912-1918)

XI. La Bulgarie, les guerres balkaniques et la Premie`re guerre mondiale (1912-1918)

ХІІ. Помирение чрез културно-просветна дейност

XII. La re’conciliation par l`interme’diaire des actions culturelles et e’ducatives

Хронологична таблица / Tableau chronologique

Издателство Тангра ТанНакРа Общобългарска Фондация
ISBN 9789543780730
Година на издаване 2011
Корица Корица твърда
Страници 272