България в международния трудов ред – проф. д.ю.н. Васил Мръчков – съставител


Всички международни актове в областта на трудово право и социалната защита, с пряко приложение в РБългария:

а/ Актове на ООН: Всеобщата Декларация за правата на човека и Международния пакт за икономически, социални и културни права;
– Актове на МОТ: 77 ратифицирани и действащи за България международни трудови конвенции, Декларация на МОТ за основните принципи и трудови права.
б/ Актове на Съвета на Европа: Европейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта;
– Актове на Европейския съюз: Харта на основните прояви на ЕС и Директиви в областта на работното време, правото на информация и консултации на работниците, масовите уволнения и други.
Автор проф. д.ю.н. Васил Мръчков – съставител
Издателство Труд и право
ISBN 9789546081421
Година на издаване 2007
Корица Твърда
Страници 752
Формат 21/15
Език Български