Бюджет и одит в публичния сектор – Сиби


Представена е законовата уредба на съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния и общинските бюджети, условията и реда за поемането на държавен и общински дълг и за издаването на държавни и общински гаранции по дълга, както и на правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата като държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства.
Включени са и актовете, които уреждат принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и към вътрешния одит в тях, одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз, както и обхвата и съдържанието на дейността по държавна финансова инспекция.
Поместени са и актове на правото на Европейския съюз, уреждащи защитата на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности.

Издателство Сиби
ISBN 978-954-730-671-4
Година на издаване 2010
Корица Меки корици
Страници 208
Език Български