Безопасно поведение при бедствия Учебно помагало за деца от подготвителна група в детската градина и в училището – Камелия Галчева

Безопасно поведение при бедствия Учебно помагало за деца от подготвителна група в детската градина и в училището

Помагалото е насочено към формиране на безопасно поведение у децата като съвкупност от реакции и действия за самосъхранение в средата, в която живеят. Това поведение подлежи на възпитаване и е част от регламентирания педагогически процес в детската градина и в училището.
Помагалото е създадено в отговор на утвърдените нормативни документи, предвиждащи целенасочена работа с децата за оцеляващо поведение при бедствия:
Инструкция №2 на МОН от 05.07.2004 г.;
Закон за защита при бедствия, аварии и катастрофи – ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.
Програма за подготовка на децата от детската градина за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
В програмната система „Здравей, училище!“ темите за формиране на безопасно поведение при бедствия са разработени в методическо единство с основното образователно съдържание. Темите в помагалото могат да се използват както за допълнителна работа към системата, така и самостоятелно, чрез което да се реализират нормативните разпоредби.
Образователното съдържание в помагалото е разработено чрез задачи и упражнения от типа:
откриване на прилики и разлики между илюстрации и изображения;
откриване на аналогии в действия и дейности;
движение по лабиринт или графична схема;
работа с условни и информационни знаци;
оцветяване на илюстрации и части от тях, в които е включено съответното тематично съдържание.
Задачите и дейностите имат за цел детето да осмисли същността на конкретно явление или бедствие. Така то овладява правилата, които са основополагащи за безопасното му поведение при възникване на кризисна ситуация. Последните две страници са предвидени за отчитане на постиженията на детето по отношение на възможността му да се справя по време на бедствие.
В помагалото е поставен акцент върху емоционалния компонент и е необходимо детето да разбере, че в конкретна екстремна ситуация ще бъде защитено и обгрижено.

Автор: Камелия Галчева Категория: Детски градини; Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 12
Език: Български Тегло: 0.050 кг.
Баркод: 9789541808627 ISBN: 9789541808627