Аз съм твоята съдба – Хайни Бронислава Волкова

"Тъгата има мирис на хляб
аз съм прегазена
аз съм вдовица препъната
аз съм вдовица
и не се моля вече за жажда…
Налей ми чаша сълзи
те са евтини като думите
и после недей обръща внимание…"

Сти­хо­ве­те в нас­то­я­що­то из­да­ние са под­б­ра­ни от то­ма „Спо­ме­ни на мо­ре­то“ – из­б­ра­ни сти­хот­во­ре­ния от 1973–2010 го­ди­на, из­да­де­ни в Че­хия през 2011 г.

Бро­нис­ла­ва Вол­ко­ва е из­вес­т­на чеш­ка по­е­те­са, пи­са­ла и из­да­ва­ла сти­хо­ве и на ан­г­лийс­ки език. Ней­ни твор­би са пре­ве­де­ни на де­вет ези­ка. За сво­я­та по­е­ти­чес­ка, кул­тур­на и на­уч­на дей­ност е по­лу­ча­ва­ла наг­ра­ди, вклю­чи­тел­но и от Син­ди­ка­та на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли във Вар­на при учас­ти­е­то щ в меж­ду­на­род­на пи­са­тел­с­ка сре­ща през 2012 г.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:112
  • Баркод:9786197029123
  • ISBN:9786197029123
  • Жанрове:Съвременна поезия
  • Тегло:1 kg