Анализ на търговската дейност – Силвия Терезова

Анализ на търговската дейност

Съдържание:
Предговор
Първа тема: Същност и теоретични основи на анализа на търговската дейност
1. Същност, място и роля на икономическия анализ в системата на управление на търговската фирма
2. Предмет и обект на анализа на търговската дейност
3. Цел, задачи и принципи на анализа на търговската дейност
4. Видове анализ
Втора тема: Организация на аналитичната дейност
1. Етапи на анализа на търговската дейност
2. Информационно осигуряване на анализа на търговската дейност
Трета тема: Методи и модели за анализ на търговската дейност
1. Методи за анализ на търговската дейност
2. Модели за анализ па търговската дейност
Четвърта тема: Анализ на продажбите
1. Роля, място и значение на анализа на продажбите
2. Етапи на анализа на продажбите
2.1. Информационно осигуряване
2.2. Оценка на измененията и/или степента на изпълнение на плана за продажбите
2.3. Оценка на промените в състава и структурата на продажбите
2.4. Оценка на равномерността (неравномерността) и сезонните колебания на продажбите
2.5. Оценка на риска в динамиката на продажбите
3. Пофакторен анализ на продажбите
4. Анализ на критичната точка на продажбите
Пета тема: Анализ на брутния доход и равнището на брутния доход
1. Знамение на анализа на брутния доход и равнището му
2. Етапи при провеждане на анализ на брутния доход
2.1. Информационно осигуряване на анализа на брутния доход
2.2. Оценка на изменението на брутния доход и на динамиката на изменението му
2.3. Оценка на промените в състава и структурата на брутния доход
2.4. Пофакторен анализ на брутния доход
3. Анализ на равнището на брутния доход
Шеста тема: Анализ на дълготрайните материални активи на търговската фирма
1. Същност и значение на анализа на дълготрайните материални активи
2. Етапи на анализа на дълготрайните материални активи
2.1. Информационно осигуряване на анализана дълготрайните материални активи
2.2. Анализ на осигуреността на търговската фирма с дълготрайни материални активи
2.3. Оценка на състава и структурата на дълготрайните материални активи
2.4. Анализ на използването и ефективността на ДМА
2.5. Изводи и препоръки
3. Методи и модели за анализ и оценка на инвестиционните решения на търговската фирма
Седма тема: Анализ на краткотрайните активи
1. Същност, място и значение на анализа на краткотрайните активи на търговската фирма
2. Етапи на анализа на краткотрайните активи
2.1. Информационно осигуряване
2.2. Оценка на изменението и динамиката на изменението на краткотрайните активи общо и по видове
2.3. Оценка на състава и структурата на краткотрайните активи и промените в тях
3. Оценка на ефективността на краткотрайните активи на търговската фирма
3.1. Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи
3.2. Анализ на рентабилността на краткотрайните активи
4. Методи и подходи за оценка на краткосрочните инвестиции на търговската фирма
5. Анализ на вземанията
5.1. Анализ на обръщаемостта на вземанията
5.2. Подход на нетната печалба за оценка на кредитната политика на търговската фирма
5.3. Кредитен анализ
6. Анализ на наличните парични средства на търговската фирма
Осма тема: Анализ на стоковите запаси
1. Същност и значение на анализа на стоковите запаси
2. Етапи на анализа на стоковите запаси
2.1. Информационно осигуряване на анализа на стоковите запаси
2.2. Оценка на изменението и/или степента на изпълнение на плана, както и динамиката в изменението на стоковите запаси
2.3. Оценка на състава и структурата на стоковите запаси, както и промените в тях
2.4. Пофакторен анализ на стоковите запаси
2.5. Оценка на ефективността на управление на стоковите запаси на търговската фирма
3. Анализ на обръщаемостта на стоковите запаси
Девета тема: Анализ на капитала на търговската фирма
1. Същност и значение на анализа на капитала на търговската фирма
2. Етапи на анализа на капитала
2.1. Информационно осигуряване
2.2. Оценка на изменението и динамиката на изменение на капитала на търговската фирма
2.3. Оценка на състава и структурата на общия и собствения капитал
3. Анализ на ефективността на капитана на търговската фирма
Десета тема: Анализ на трудовите ресурси на търговската фирма
1. Същност и значение на анализа на трудовите ресурси
2. Анализ на осигуреността на търговската фирма с трудови ресурси
2.1. Анализ на числеността на трудовите ресурси
2.2. Анализ на движението на трудовите ресурси
2.3. Анализ на качеството на трудовите ресурси
3. Показатели за оценка на ефективността на трудовите ресурси
4. Анализ на ефективността на трудовите ресурси на търговската фирма
5. Анализ на средствата за работна заплата и на средната работна заплата
Единадесета тема: Анализ на разходите на търговската фирма
1. Същност и класификации на разходите на търговската фирма
2. Същност и значение на анализа на разходите на обръщение
2.1. Информационно осигуряване на анализа на разходите на обръщение
2.2. Оценка на изменението на разходите ма обръщение
2.3. Определяне на състава и структурата на разходите на обръщение, както и оценка на промените в тях
2.4. Количествено измерване на влиянието на промените в структурата на разходите на обръщение
3. Оценка на ефективността на управление на разходите на обръщение
3.1. Оценка на изменението на равнището на разходите на обръщение
3.2. Пофакторен анализ на равнището на разходите на обръщение
3.3. Изводи и препоръки с цел повишаване на ефективността на управление на разходите на обръщение
Дванадесета тема: Анализ на печалбата и рентабилността
1. Същност и значение на анализа на оперативната печалба и рентабилността на база продажби
2. Етапи на анализа на печалбата и рентабилността на база продажби
2.1. Информационно осигуряване
2.2. Оценка на измененията и динамиката на измененията на печалбата и рентабилността на база продажби
2.3. Оценка на състава и структурата на печалбата и промените им
2.4. Пофакторен анализ на печалбата
2.5. Пофакторен анализ на рентабилността на база продажби
3. Оценка на чувствителността на печалбата от продажбите
Тринадесета тема: Финансов анализ на търговската фирма
1. Същност на финансовия анализ
2. Етапи на финансовия анализ на търговска фирма
3. Основни направления на финансовия анализ на търговската фирма
3.1. Анализ на собствеността, капиталовата и имуществената структура на търговската фирма
3.2. Анализ на финансовото равновесие на търговската фирма
3.3. Анализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността на търговската фирма
3.4. Анализ на обръщаемостта на капитала на търговската фирма
3.5. Анализ на печалбата от търговската дейност и рентабилността
3.6. Анализ на ефективността на капитала и риска

Автор: Силвия Терезова Брой страници: 250
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443021
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443021