Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990) – Манияна Стамова

Изследването „Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990)” се базира най-вече на изворите, в т.ч. архивните материали, публикуваните документи в отделни сборници, мемоарите и периодичните издания, като вестници и списания, както и на съобщенията на различни информационни агенции. Автентичните документи, които сме използвали, произтичат главно от участниците в събитията, имащи отношение към тяхното изпълнение и приложение.
Независимо че за някои събития, особено що се отнася за тези от 1981 г., част от партийните решения са публикувани в централната преса, случаите на непълна информация или някаква манипулация се разрешават именно с привличането на изворова база.

Съдържание:

ПРЕДГОВОР
Глава първа: Изостряне на албанския въпрос в Югославия
1. Исторически корени на албанския проблем
2. Албанците във федеративна Югославия (1974–1980)
3. Демонстрациите в Косово през 1981 г.
4. След събитията в Косово – мерките на държавно-партийния
апарат
Глава втора: Албанският фактор и югославската криза
през 80-те години
1. Ситуацията в Косово през първата половина
на 80-те години
2. Албанците в Македония и Черна гора
3. Ескалацията на албанския национализъм
3. 1. Албанската диаспора и политическите процеси в Югославия
3. 2. Пропагандата на Албания
Глава трета: Сблъсъкът на албанския и сръбския национализъм
през втората половина на 80-те години
1. Ролята на религиозните, научните и културните
институции в Сърбия
2. Задействане на партийно-държавните структури
в Сърбия и Югославия
2. 1. Партийният преврат на VIII пленум на ЦК
на Съюза на комунистите на Сърбия (23–24.09.1987)
2. 2. „Антибюрократичната революция” (1988–1989)
2. 3. Ревизия на конституцията от 1974 г. и албанският проблем
3. Косовската криза и поляризацията в Югославия
4. Началото на края на федеративна Югославия – крахът на СЮК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюме на английски език
Резюме на сръбски език
Резюме на албански език
ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789543262878
  • ISBN:9789543262878
  • Жанрове:Исторически, История
  • Тегло:1 kg