Актуални промени в търговското право – Александър Кацарски* Търговски закон
* Закон за корпорациите
* Приложен коментар
Коментар на последните изменения и допълнения на Търговския закон, обн. в ДВ, бр. 104 от 2007 г., с които се въвеждат в българското право Директива 77/91 ЕИО относно учредяването на акционерните дружества и поддържането и промяната на техния капитал и Директива 2005/56 ЕО относно презграничните сливания на капиталови дружества. Направените изменения и допълнения на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за търговския регистър създават разпоредбите на вътрешното право, необходими за прилагането на регламентите относно европейските обединения и дружества.
Изданието включва и актуализираните нормативни текстове на Търговския закон и Закона за кооперациите.
Автор Александър Кацарски
Издателство Труд и право
ISBN 9789546081513
Година на издаване 2008
Страници 400
Формат 14.30×21.00