1000 въпроса – 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2009 – Коман


Книгата съдържа следните раздели: "Счетоводно отчитане", "Данъчно облагане", "Трудово право" и "Осигуряване".

Разделът "Счетоводно отчитане" е подготвен от Иван Симов – д.е.с., и предлага актуални въпроси и отговори, свързани с отчитането на стоково-материалните запаси, собствения капитал, дълготрайните материални и нематериални активи, доставките и продажбите, приходите и разходите. Специално място е отделено на преоценката и обезценката на активи, както и на отчитането на финансовия лизинг.

Разделът "Данъчно облагане" обхваща всички промени в основните данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО. На вашите въпроси относно ЗДДС отговаря Ивайло Кондарев, а Лорета Цветкова е нашият автор по ЗДДФЛ.

В раздела "Трудово право" Гошо Мушкаров отговаря на широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение, прекратяване на трудовото правоотношение, трудова книжка и трудов стаж.

В раздел "Осигуряване" Аспасия Петкова се занимава с всичко ново, отнасящо се до социалното и здравното осигуряване. Ще намерите актуални казуси относно: осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски, осигурителния стаж и обезщетенията.
Издателство Коман
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 592